Polityka handlowa

Spółka inwestycyjna zobowiązuje się do przyjęcia pisemnych kodeksów etycznych, które zawierają odpowiednie postanowienia mające na celu zapobieganie naruszeniom tych zasad przez klientów i inne osoby uczestniczące w handlu. Spółka będzie również prowadzić rejestracje, stosować rozsądne starania oraz wprowadzać procedury niezbędne do zapobiegania, wykrywania i usuwania wszelkich naruszeń.

Naruszenia polityki handlowej

Jeśli Zespół ds. Zgodności zostanie poinformowany o naruszeniu lub potencjalnym naruszeniu polityki handlowej przez osobę, jest zobowiązany do przeprowadzenia dochodzenia, które może skutkować nałożeniem kar, jeśli uznane za odpowiednie.

Po zakończeniu dochodzenia Zespół ds. Zgodności może zalecić odpowiednie działania w celu ustalenia koniecznych środków naprawczych.

Warunki polityki handlowej

Klient potwierdza, że każda inwestycja jest wysoce spekulacyjna i wiąże się z dużym ryzykiem utraty środków.

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje handlowe podejmowane przez klienta, w tym decyzje dotyczące otwarcia zleceń, inwestycje w konkretne zlecenia lub korzystanie z programów automatycznego handlu. Spółka może przyjąć odpowiedzialność za handel tylko wtedy, gdy jest to oświadczone na piśmie.

Zgodnie z przepisami regulaminu działalności spółki, spółka zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia konta handlowego klienta lub zawieszenia działalności handlowej oraz anulowania wszelkich bonusów udzielonych w ramach współpracy, wraz z osiągniętymi zyskami, jeśli przez okres 2 miesięcy lub dłużej nie będzie możliwy kontakt z klientem przez menedżera.

Zgodnie z przepisami operacyjnymi, na konto handlowe może zostać naliczona opłata za bezczynność w wysokości 30% całkowitego salda. Prowizje będą pobierane z salda konta od 61. dnia bezczynności i będą pobierane miesięcznie, dopóki nie wznowisz aktywności na koncie lub saldo nie spadnie do zera.

Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania dodatkowych opłat i kosztów oraz zmiany istniejących opłat i kosztów w dowolnym momencie. Ponieważ większość transakcji jest dokonywana na żądanie klienta i przy pomocy osobistego menedżera, wszelkie zgromadzone zyski mogą być uważane za własność Spółki do momentu zamknięcia zleceń.

Aby zainicjować wypłatę lub złożyć żądanie wypłaty, wszystkie zlecenia muszą być zamknięte i rozliczone. Jeśli na koncie znajdują się otwarte zlecenia, żadne wypłaty nie mogą być przetwarzane. Zgodnie z politykami Spółki, cytowane ceny mogą różnić się od cen rynkowych z powodu pośrednictwa między rynkiem a dostawcą płynności. Strona pośrednicząca ma dyskrecjonalne prawo do zmiany cen. Spółka współpracuje z różnymi dostawcami płynności, co może powodować rozbieżności między ceną otwarcia a ceną rynkową. Jakiekolwiek straty poniesione z powodu zmienionych notowań przez dostawcę płynności nie stanowią żadnych zobowiązań finansowych Spółki wobec klienta.